Bảo đảm chất lượng

 1. Ngành Sư phạm Âm nhạc

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường cao đẳng sư phạm năm học 2017-2018 ngành Sư phạm Âm nhạc [Xem chi tiết]

 - Công khai thông tin về giảng viên giảng dạy và tài liệu học tập các học phần của chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc [Xem chi tiết]

2. Ngành sư phạm Tiếng anh

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường cao đẳng sư phạm năm học 2017-2018 ngành Sư phạm Tiếng Anh [Xem chi tiết]

- Công khai thông tin về giảng viên giảng dạy và tài liệu học tập các học phần của chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh [Xem chi tiết]

3. Ngành giáo dục Thể chất

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường cao đẳng sư phạm năm học 2017-2018 ngành Giáo dục thể chất [Xem chi tiết]

- Công khai thông tin về giảng viên giảng dạy và tài liệu học tập các học phần của chuyên ngành Giáo dục thể chất [Xem chi tiết]