Đào tạo

1. Ngành đào tạo: Sư phạm âm nhạc (Music Education)

2. Mã ngành: C140221

3. Tiêu chí tuyển sinh/ các yêu cầu đầu vào:

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

- Có năng khiếu âm nhạc

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra:

4.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo giáo viên âm nhạc có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục âm nhạc Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS); có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của cấp học, có kĩ năng tự bồi dưỡng.

4.2. Chuẩn đầu ra

4.2.1. Chuẩn về kiến thức

- KT1: Trình bày được những nội dung cơ bản của lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- KT2: Trình bày được các kiến thức khoa học xã hội, nhân văn – nghệ thuật liên quan đến giáo dục âm nhạc Tiểu học và THCS; 

- KT3: Phân tích được đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở;

- KT4: Phân tích được kiến thức cơ bản về hoạt động giáo dục, dạy học bậc Tiểu học và Trung học cơ sở; 

- KT5: Trình bày được kiến thức cơ bản về công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác đội, sao nhi đồng;

- KT6: Phân tích được kiến thức cơ bản về Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam, Hình thức và thể loại âm nhạc, Hòa âm, Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nhạc khí phổ thông;

- KT7: Phân tích được kiến thức cơ bản về hoạt động giáo dục âm nhạc cho học sinh tiểu học, THCS theo hướng phát huy tính tích cực của người học;

- KT8: Phân tích được chương trình, sách giáo khoa môn âm nhạc bậc tiểu học và THCS. 

4.2.2. Chuẩn về kỹ năng

- KN1: Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; 

- KN2: Trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- KN3: Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; 

- KN4: Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục;

- KN5: Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội, Sao nhi đồng ở tiểu học, THCS; 

- KN6: Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường; 

- KN7: Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh;

- KN8: Phát hiện và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội;

- KN9: Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch giáo dục, dạy học âm nhạc bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học; phù hợp với mục tiêu, và điều kiện thực tiễn;

- KN10: Thực hiện được các kỹ năng phân tích tác phẩm âm nhạc, đàn Organ, hát, xướng âm, dàn dựng đáp ứng nhiệm vụ dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học, THCS và trong sinh hoạt văn hóa- văn nghệ cộng đồng;

4.2.3. Chuẩn về thái độ

- TĐ1: Tôn trọng, có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

- TĐ2: Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm trong việc rèn luyện phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp; Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; 

- TĐ3: Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp. 

5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Giảng dạy môn Âm nhạc ở trường Tiểu học và THCS. 

Phụ trách công tác Đội, Sao nhi đồng ở trường Tiểu học và THCS

Cán bộ văn hóa - văn nghệ quần chúng tại các nhà văn hóa và cộng đồng

6. Thời gian đào tạo: 3 năm

7.  Chương trình, tiến trình đào tạo, Danh mục đề cương học phần, Đề cuơng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Khóa 2016: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2015: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2014: [Chương trình đào tạo &Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2013: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2012: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2011: [Chương trình đào tạo &Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]