Nhân sự

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   
vklinh
 

Võ Khánh Linh

Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách khoa

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
nvhao
 

Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: nvhao.an@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0914007891

 

2. TỔ ÂM NHẠC

   
 

Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: nvhao.an@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0914007891

 
 

Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: lethuysptwnt@gmail.com

Điện thoại: 0914147744

 
 

Tăng Long Phước

Chức vụ: Giảng viên

Email:Longhuoc2017@gmail.com

Điện thoại: 01656737346

 
 

Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: tuyenanh73@gmail.com

Điện thoại: 01688343626

 
 

Hoàng Minh Hải

Chức vụ: Giảng viên

Email: haioihai@gmail.com

Điện thoại:0906469968

 
 

Chế Long Mỹ

Chức vụ: Giảng viên

Email: chelongmy20@gmail.com

Điện thoại: 0985328827

 
 

Phan Thị Thịnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ptthinh75@gmail.com

Điện thoại: 0988412808

 
 

Nguyễn Thị Ái

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyentienai@gmail.com

Điện thoại: 0988797069

 
 

Mai Thị Oanh

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: oanhmai1968@gmail.com

Điện thoại: 0987596017

 

3. TỔ TIẾNG ANH

   
 

Võ Khánh Linh

Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách khoa

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Chức vụ: Tổ trưởng

Email:nh.maithy@gmail.com

Điện thoại: 0976147568

 
 

Đoàn Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giảng viên

Email:thuylinhtwnt@gmail.com

Điện thoại:0905025061

 
 

Lê Thị Hoài Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: Hoaithanh2k@gmail.com

Điện thoại: 0906585080

 
 

Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email: huongvu86th@gmail.com

Điện thoại: 0977231682

 
 

Đoàn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Email: dthuhiennt@gmail.com

Điện thoại:

 

4.TỔ THỂ DỤC - VÕ - CẦU LÔNG

 

Mai Anh Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng

Email: tuancl2000@gmail.com

Điện thoại: 0905183951

 
 

Hà Thị Mai Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: maithanhgdtc@gmail.com

Điện thoại: 0935296522

 
 

Nguyễn Thế Lâm

Chức vụ: Giảng viên

Email:daoquocxoi10@gmail.com

Điện thoại: 0905028327 - 0976775494

 
 

Nguyễn Hồng Tín

Chức vụ: Giảng viên

Email: Tinnhatrangch18@gmail.com

Điện thoại: 0985503176

 

5. TỔ ĐIỀN KINH - BÓNG

 

Đỗ Viết Cường

Chức vụ: Tổ trưởng

Email: dovietcuongvff@gmail.com

Điện thoại: 0905153510

 
 

Trần Thị Nam

Chức vụ: Giảng viên

Email: nambeo76@gmail.com

Điện thoại: 0985044802

 
 

Phan Đức Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Email: Phant4654@gmail.com

Điện thoại: 0905738865

 
 

Nguyễn Văn Luận

Chức vụ: Giảng viên

Email: dkluan22021979@gmail.com

Điện thoại: 0976797279

 
 

Nông Công Nhất

Chức vụ: Giảng viên

Email: Ongdia76@gmail.com

Điện thoại: 0914141716-0869999076