Nhân sự

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   
vklinh
 

Võ Thị Khánh Linh

Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách khoa

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0982306779

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự Khoa;

- Quản lý công tác đào tạo chung của Khoa

- Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của Khoa

- Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa.

- Quản lý công tác đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh,

- Quản lý SV ngành Sư phạm Tiếng Anh 

 
nvhao
 

Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Tổ trưởng Tổ Âm nhạc

Email: nvhao.an@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0914007891

Nhiệm vụ

- Quản lý hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Khoa; 

- Quản lý công tác Thực tập sư phạm của Khoa;

- Quản lý hoạt động website của Khoa;

-  Phụ trách hoạt động phong trào Văn nghệ của Khoa;

- Quản lý công tác đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc;

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Âm nhạc;

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Sư phạm Âm nhạc.

- Quản lý SV ngành Sư phạm Âm nhạc 

 

2. TỔ ÂM NHẠC

knt
 

Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: lethuysptwnt@gmail.com

Điện thoại: 0914147744

 
knt
 

Tăng Long Phước

Chức vụ: Giảng viên

Email:Longhuoc2017@gmail.com

Điện thoại: 01656737346

 
knt
 

Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: tuyenanh73@gmail.com

Điện thoại: 01688343626

 
knt
 

Hoàng Minh Hải

Chức vụ: Giảng viên

Email: haioihai@gmail.com

Điện thoại:0906469968

 
knt
 

Chế Long Mỹ

Chức vụ: Giảng viên

Email: chelongmy20@gmail.com

Điện thoại: 0985328827

 
knt
 

Phan Thị Thịnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ptthinh75@gmail.com

Điện thoại: 0988412808

 
knt
 

Nguyễn Thị Ái

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyentienai@gmail.com

Điện thoại: 0988797069

 

3. TỔ TIẾNG ANH

tta
 

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Chức vụ: Tổ trưởng

Email:nh.maithy@gmail.com

Điện thoại: 0976147568

Nhiệm vụ

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao;

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Tiếng Anh 

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Sư phạm Tiếng Anh

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Sư phạm Tiếng Anh 

 
tta
 

Đoàn Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giảng viên

Email:thuylinhtwnt@gmail.com

Điện thoại:0905025061

 
tta
 

Lê Thị Hoài Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: Hoaithanh2k@gmail.com

Điện thoại: 0906585080

 
tta
 

Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email: huongvu86th@gmail.com

Điện thoại: 0977231682

 
tta
 

Đoàn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Email: dthuhiennt@gmail.com

Điện thoại:

 
tta
 

Trần Thị Phương Dung

Chức vụ: Chuyên viên, Thư ký khoa

Điện thoại: 0976245379

Email: tpdung@sptwnt.edu.vn

 

4.TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

knt
 

Phan Đức Tuấn

Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng

Email: Phant4654@gmail.com

Điện thoại: 0905738865

Nhiệm vụ

- Quản lý công tác đào tạo ngành Giáo dục Thể chất;

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao;

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Thể dục-Võ-Cầu lông 

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Giáo dục Thể chất

- Quản lý SV ngành Giáo dục Thể chất;

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Thể chất

 
knt
 

Mai Anh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Email: tuancl2000@gmail.com

Điện thoại: 0905183951

 

knt
 

Hà Thị Mai Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: maithanhgdtc@gmail.com

Điện thoại: 0935296522

 
knt
 

Nguyễn Thế Lâm

Chức vụ: Giảng viên

Email:daoquocxoi10@gmail.com

Điện thoại: 0905028327 - 0976775494

 
knt
 

Nguyễn Hồng Tín

Chức vụ: Giảng viên

Email: Tinnhatrangch18@gmail.com

Điện thoại: 0985503176

 
knt
 

Đỗ Viết Cường

Chức vụ: Giảng viên

Email: dovietcuongvff@gmail.com

Điện thoại: 0905153510

 

 
ttnam
 

Trần Thị Nam

Chức vụ: Giảng viên

Email: nambeo76@gmail.com

Điện thoại: 0985044802

 
knt
 

Nguyễn Văn Luận

Chức vụ: Giảng viên

Email: dkluan22021979@gmail.com

Điện thoại: 0976797279

 
knt
 

Nông Công Nhất

Chức vụ: Giảng viên

Email: Ongdia76@gmail.com

Điện thoại: 0914141716-0869999076