Nhân sự

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   
vklinh
 

GVC. Võ Thị Khánh Linh

Chức vụ (Chức danh): Trưởng khoa, Giảng viên chính

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự của Khoa;

- Quản lý công tác đào tạo chung của Khoa

- Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa

- Quản lý hoạt động Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế của Khoa

- Quản lý công tác Thực tập sư phạm của Khoa

- Quản lý hoạt động website của Khoa

 

2. TỔ ÂM NHẠC

knt
 

Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ltthuy@sptwnt.edu.vn

 
knt
 

Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nvtuyen@sptwnt.edu.vn

knt
 

Hoàng Minh Hải

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: hmhai@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Phan Thị Thịnh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ptthinh@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Nguyễn Thị Ái

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ntai@sptwnt.edu.vn 

 

3. TỔ TIẾNG ANH

tta
 

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng

Email: nhmthy@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Tiếng Anh 

- Quản lý SV ngành Sư phạm Tiếng Anh 

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Sư phạm Tiếng Anh

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Sư phạm Tiếng Anh

 
tta
 

Đoàn Thị Thùy Linh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: dtlinh@sptwnt.edu.vn

tta
 

GVC. Lê Thị Hoài Thanh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Email: lhthanh@sptwnt.edu.vn 

 
tta
 

Vũ Thị Hương

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: vthuong@sptwnt.edu.vn

 
 

4.TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

knt
 

Phan Đức Tuấn

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên, Tổ trưởng

Email: pdtuan@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác đào tạo ngành Giáo dục Thể chất

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Giáo dục Thể chất

- Quản lý SV ngành Giáo dục Thể chất

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Giáo dục Thể chất

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Thể chất

- Phụ trách hoạt động phong trào Thể dục Thể thao của Khoa

 
knt
 

Mai Anh Tuấn

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: matuan@sptwnt.edu.vn

 

 

knt
 

Nguyễn Thế Lâm

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ntlam@sptwnt.edu.vn

 
 

 

knt
 

Đỗ Viết Cường

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: dvcuong@sptwnt.edu.vn

 

 

 
ttnam
 

Trần Thị Nam

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ttnam@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Nông Công Nhất

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ncnhat@sptwnt.edu.vn