Sư phạm Âm nhạc

1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)

2. Trình độ đào tao: Cao đẳng
3. Yêu cầu về kiến thức:
- Phân tích được:
+ Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở;
+ Tri thức lý luận cơ bản về thiết kế, tổ chức và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở;
+ Kiến thức cơ bản về âm nhạc (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam, Hình thức và thể loại âm nhạc, Hòa âm, Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nhạc khí phổ thông) và tổ chức dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học, THCS theo hướng phát huy tính tích cực của người học;
+ Chương trình, sách giáo khoa môn âm nhạc bậc tiểu học và THCS;
- Trình bày được:
+ Kiến thức lý luận cơ bản về công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác đội, sao nhi đồng;
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến hoạt động nghề nghiệp
d. Yêu cầu về kỹ năng
- Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển được kế hoạch giáo dục, dạy học âm nhạc bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo tính phù hợp, khả thi;
- Thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản về đàn, hát, xướng âm, dàn dựng phục vụ dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học, THCS và trong sinh hoạt văn hóa- văn nghệ cộng đồng;
- Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội, Sao nhi đồng ở tiểu học, THCS;
- Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường, các hoạt động chính trị, xã hội phát triển Nhà trường, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;
- Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh tiểu học, THCS;
- Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực,  nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội;
- Phát hiện và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục;
- Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
- Trình độ tin học tương đương trình độ A.
4. Yêu cầu về thái độ
- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân;
- Yêu nghề; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; lối sống lành mạnh, văn minh;
- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; Đoàn kết, hợp tácvới đồng nghiệp; Sẵn sàng giúp đỡ học sinh và đồng nghiệp.
5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Giảng dạy môn Âm nhạc ở trường Tiểu học và THCS.
- Phụ trách công tác Đội, Sao nhi đồng, các hoạt động ngoại khóa ở trường Tiểu học và THCS
- Cán bộ văn hóa - văn nghệ quần chúng tại các nhà văn hóa và cộng đồng
6.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có thể học tập nâng cao trình độ đại học ngành Sư phạm Âm nhạc
- Có thể học văn bằng 2 ngành Quản lý văn hóa

Chương trình, tiến trình đào tạo, Danh mục đề cương học phần, Đề cuơng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Khóa 2018: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP], [ Danh mục Đề cương BG], [Danh mục giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2017: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2016: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2015: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2014: [Chương trình đào tạo &Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2013: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2012: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2011: [Chương trình đào tạo &Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]