Sư phạm tiếng anh

1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh (English teaching)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3. Yêu cầu về kiến thức
- Phân tích được:
+ Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở;
+ Tri thức lý luận cơ bản về thiết kế, tổ chức và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở;
+ Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh (phát âm, từ vựng, ngữ pháp) và tổ chức dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, THCS theo hướng phát huy tính tích cực của người học;
+ Chương trình, sách giáo khoa môn tiếng Anh bậc tiểu học và THCS;
- Trình bày được:
+ Kiến thức lý luận cơ bản về công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác đội, sao nhi đồng;
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
- Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển được kế hoạch giáo dục, dạy học tiếng Anh bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo tính phù hợp, khả thi;
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh đạt bậc B2 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) phục vụ dạy học tiếng Anh ở Tiểu học, THCS;
- Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội, Sao nhi đồng ở tiểu học, THCS;
- Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường, các hoạt động chính trị, xã hội phát triển Nhà trường, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;
- Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh tiểu học, THCS;
- Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội;
- Phát hiện và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục ;
- Trình độ Tiếng Nga ở mức độ sơ cấp;
- Trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
5. Yêu cầu về thái độ
- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân;
- Yêu nghề; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; lối sống lành mạnh, văn minh;
- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ học sinh và đồng nghiệp.
6. Vị trí và khả năng làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học và THCS, các nhà thiếu nhi, trung tâm ngoại ngữ; và tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh ở trường Tiểu học, THCS.
- Làm việc tại các văn phòng, các trung tâm dịch vụ du lịch như hướng dẫn viên, lễ tân.
- Phụ trách công tác chủ nhiệm, công tác Đội, Sao Nhi đồng.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
Có khả năng học tập nâng cao trình độ lên đại học chuyên ngành:
- Ngôn ngữ và Văn hóa Anh.
- Sư phạm tiếng Anh.
- Hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh.
- Quản trị du lịch.
 Chương trình, tiến trình đào tạo, Danh mục đề cương học phần, Đề cuơng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Khóa 2016: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2015: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2014: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2013: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]